Služba za zajedničke poslove – poslovi

Odjel za financije, računovodstvo i nabavu obavlja:

 • poslove izrade godišnjih financijskih planova, plana proračuna i drugih planova, te nadzire njihovo izvršenje;
 • poslove planiranja i nadzora zakonitog i racionalnog korištenja sredstava te odobravanja dnevnih plaćanja;
 • stručne poslove u svezi provedbe postupka javne nabave, radova i usluga za potrebe Ureda;
 • knjigovodstvene i računodstvene poslove, te poslove obračuna plaće i drugih primanja i obustava;
 • poslove ekonomata za potrebe Ureda.


Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove obavlja:

 • stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika;
 • poslove koji se odnose na određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije;
 • poslove planiranja zapošljavanja u državnu službu, planiranja izobrazbe službenika i namještenika;
 • upravne i stručne poslove u svezi upravljanja ljudskim potencijalima;
 • upravne i stručne poslove u svezi prijama u državnu službu i rasporeda službenika na radna mjesta kao i sklapanja ugovora o radu sa namještenicima;
 • upravne i stručne poslove u svezi ostvarivanja prava državnih službenika i namještenika sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike;
 • stručne poslove vođenja osobnih očevidnika službenika i namještenika kao i Registra zaposlenih u javnom sektoru;
 • administrativne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja službenika i namještenika Ureda, kao i ostvarivanje i nastavak prava iz zdravstvenog osiguranja članova njihovih obitelji;
 • poslove održavanja računalne opreme Ureda i lokalne računalne mreže i Interneta, brige o sigurnosti podataka, pružanja stručne pomoći korisnicima informatičkih resursa i održavanja službene web stranice Ureda;
 • administrativne poslove, poslove pisarnice i pismohrane, otpreme pošte i davanja na uvid predmeta službenicima Ureda i strankama;
 • poslove protupožarne zaštite;
 • distribuciju pošiljaka unutar organizacijskih jedinica Ureda;
 • poslove evidencije potrošnje goriva voznog parka Ureda, brige o korištenju i održavanju službenih vozila Ureda.