RJEŠENJE o zaključivanju popisa birača - Grad Zaprešić

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
    URED DRŽAVNE UPRAVE
  U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
     Služba za opću upravu

KLASA: 013-01/14-01/22
URBROJ: 238-04/1-14-4
Zagreb, 26. rujna 2014.


Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine" broj 144/12) Predstojnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi

RJEŠENJE
o zaključivanju popisa birača


I. Zaključuje se Popis birača za Grad Zaprešić s danom 26.09.2014. godine.

II. Na dan 24.09.2014. godine ukupan broj birača za Grad Zaprešić je 21 811 (dvadeset jedna tisuća osamsto jedanaest).PREDSTOJNIK
Joško Bule, dipl. iur.