Udruge građana


OSNIVANJE UDRUGE

 

Pravni temelj: Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17) i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 11/02 i 144/10) koji ostaje na snazi do stupanja na snagu novog Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra udruga u Republici Hrvatskoj i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, a kojeg ministar nadležan za poslove opće uprave donosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17).

Zakonom o udrugama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača.

Osnivač može biti poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba.

Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova (uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika danu prije održavanja osnivačke skupštine udruge), uz uvjet da u trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Sve  informacije možete dobiti u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji na adresi: Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb  (soba br.11), tel: 01/6345-216, 01/6345-254, 01/6345-128 e-mail: marijana.stepanic@uduzz.hr, valentina.vocanec@uduzz.hr, niksa.matic@uduzz.hr.
 


REGISTRACIJA UDRUGA

 

 

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis u registar udruga u ime osnivača podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za opću upravu, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4.
 
Uz zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 1) prilažu se:
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
 • statut,
 • popis osnivača (Obrazac br. 2),
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora (Obrazac br. 2),
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života i punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,
 • ovjerene izjave o pristanku fizičke osobe ili njezinih nasljednika, povijesne ili znamenite osobe, te međunarodne organizacije o unošenju imena ili dijela imena u naziv udruge
 • upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn (u državnim biljezima).
Zahtjev za upis u registar i statut podnose se u dva primjerka.

Obrazac 1, Zahtjev za upis u Registar udruga RH

Obrazac 2, Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

O zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

 


PROMJENE PODATAKA

 

 

 

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga koje se odnose na:
 • statut,
 • naziv,
 • ciljeve i djelatnosti,
 • sjedište i adresu sjedišta,
 • izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata,
 • izbor i opoziv likvidatora,
 • prestanak postojanja udruge.

Navedeni zahtjev podnosi se u dva primjerka na Obrascu br. 3, a uz njega se prilažu:

 • zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene,
 • novi statut ili njegove izmjene i dopune,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora,
 • upravna pristojba u iznosu od 35,00kn (u državnim biljezima).
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske podnosi se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni.

Zahtjev podnesen nakon tog roka, osim ako se odnosi na prestanak udruge, odbacit će se rješenjem.

Obrazac 3, Zahtjev za upis promjena u Registar udruga RH
O zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.


STRANE UDRUGE

 

 

Strana udruga koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

Strana udruga upisom u registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zahtjev  za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se podnosi u dva primjerka na Obrascu br. 4.

Zahtjevu za upis prilažu se:
 • izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana, strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu (uz ovjereni prijevod),
 • odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar (uz ovjereni prijevod),
 • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),
 • odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge,
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,
 • potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija – Porezne uprave,
 • drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.

Nadležni ured donosi rješenje o upisu strane udruge u registar stranih udruga. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.

Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge dužna je, sukladno Zakonu o udrugama, nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis promjena naziva, ciljeva i djelatnosti, sjedišta i adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj, osoba ovlaštenih za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj i prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

 

 


IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za opću upravu, na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge izdaje izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske.

Za izdavanje izvatka iz registra udruga plaća se upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima.

Zahtjev za Izvadak iz Registra udruga RH

Sukladno odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o udrugama, udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave.

Na poveznici https://registri.uprava.hr/#!upisi omogućeno je elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga odnosno obrazaca zahtjeva za upis promjena u registre.