POZIV ZA TESTIRANJE

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/15-01/50
URBROJ: 238-06-02/3-15-111
Zagreb, 10. studeni 2015.


    Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15) upućujemo

P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E

    Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 102/15 dana 25. rujna 2015. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

1) ODJEL ZA GOSPODARSTVO – Zagreb sjedište
     Voditelj/ica odjela, 1 izvršitelj/ica


Opis poslova:
• upravlja radom Odjela, organizira i koordinira rad službenika u Odjelu, raspoređuje poslove na službenike, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova, vrši nadzor nad radom službenika, te osigurava uvjete za nesmetano obavljanje poslova,
• rješava u najsloženijim upravnim stvarima iz djelokruga Odjela,
• obavlja poslove koji se odnose na izdavanje dozvole za krčenje odnosno čistu sječu šume,
• izdaje posebne uvjete za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevne dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti kod izmjena prometnog elaborata,
• izdaje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
• obavlja poslove obračuna naknade za zauzetu površinu eksploatacijskih polja i istražnih prostora,
• vrši kontrolu plaćanja novčane naknade za istraživanje/eksploataciju mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala,
• prikuplja i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,
• obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) 
2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:
- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 12/13)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
- Uredba o uredskom poslovanju  ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 49/03 – Pročišćeni tekst, 68/07, 79/07, 40/10 i 143/13)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14)
- Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 68/07, 88/10 i 30/14)
- Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10 i 82/13)
- Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15)
- Pravilnik o znaku pristupačnosti („Narodne novine“ broj 78/08)
- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14)
- Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12),
- Uredbu o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina („Narodne novine“ broj 31/14)
- Zakon o rudarstvu („Narodne novine“ broj 56/13 i 14/14)
- Stečajni zakon („Narodne novine“ broj 71/15)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11, 39/13 i 48/15)
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji (KLASA: 023-01/12-01/09 URBROJ: 238-02-01/3-12-16 od 23. srpnja 2012. godine, KLASA: 011-01/12-01/20 URBROJ: 238-06-02/2-12-7 od 17. prosinca 2012. godine, KLASA: 023-01/13-01/11 URBROJ: 238-06-02/2-13-11 od 25. rujna 2013. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-8 od 07. travnja 2014. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-13 od 17. listopada 2014. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/3-15-19 od 26. siječnja 2015. godine i KLASA: 023-01/15-01/05 URBROJ: 238-06-02/3-15-6 od 24. veljače 2015. godine, KLASA: 023-01/15-01/05 URBROJ: 238-06-02/3-15-13 od 27. travnja 2015 i KLASA: 023-01/15-01/05 URBROJ: 238-06-02/3-15-1, izvor:  www.uduzz.hr)

Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,455 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.


Pisano testiranje održati će se dana 17. studenog 2015. godine (utorak) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, i to:
1) Voditelj/ica odjela, Odjel za gospodarstvo – Zagreb sjedište:
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom A do kandidata čije prezime počinje slovom K, u 7,30 sati
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom L do kandidata čije prezime počinje slovom Ž, u 8,30 sati.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.


    Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest, poštom ili na e-mail adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.

PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.
3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju
kandidata/kinja.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 4. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.
4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan  razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA