POZIV ZA TESTIRANJE

              
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/16-01/04
URBROJ: 238-06-02/3-16-53
Zagreb, 04. studeni 2016.


Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15) upućujemo

P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E
 

    Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 94/16 dana 19. listopada 2016. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:


1) ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – ISPOSTAVA VRBOVEC
Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica


Stručni uvjeti:
  • SSS upravne, ekonomske ili druge društvene struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit.


Opis poslova:

• vodi upravni postupak u stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa i priznavanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata, utvrđivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnom zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje statusa i priznavanje prava članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i statusa zatočenika u neprijateljskom logoru i druga prava sukladno propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
• organizira sahrane umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti te izdaje narudžbenice i naloge za isplatu troškova pokopa,
• vodi skrb o organizaciji prigodom održavanja državnih blagdana vezano uz godišnjicu smrti poginulih hrvatskih branitelja,
• zaprima zahtjeve za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, provjerava činjenice navedene u zahtjevu, te pruža stručnu pomoć strankama prilikom podnošenja zahtjeva,
• vodi upravni postupak u stvarima koje se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći,
• obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) 
2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11, 12/13 i 93/16)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
- Uredba o uredskom poslovanju  ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13, 137/13)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 108/96, 82/01, 103/03, 148/13)
- Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi ("Narodne novine" broj 39/02)
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“ broj 143/13)
- Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje pravne pomoći, obrascu rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći i evidenciji izdanih rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći („Narodne novine“ broj 148/11)
- Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć („Narodne novine“ broj 107/14)
- Uredba o uvjetima i  postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz domovinskog rata  („Narodne novine“ broj 87/14)
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, neslužbeni pročišćeni tekst (izvor: www.uduzz.hr)

Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,854 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.


Pisano testiranje održati će se dana 11. studenog 2016. godine (petak) u dvorani Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Zagrebu (soba broj 11, 1. kat), Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, i to:

- za kandidate čije prezime počinje sa slovom A do kandidata čije prezime počinje slovom K, u 8,00 sati
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom L do kandidata čije prezime počinje slovom Ž, u 9,00 sati.

    Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

    Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.
    Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest, poštom ili na e-mail adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.

PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 3. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan  razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.

                    
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA