POZIV ZA TESTIRANJE

              
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-03/16-01/02
URBROJ: 238-06-02/1-16-47
Zagreb, 02. studenoga 2016.


P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E

    Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka oglasa objavljenog dana 17. listopada 2016. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva uprave i Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na određeno vrijeme od godine dana za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao, na službenička mjesta:

1) ODSJEK ZA GOSPODARSTVO – ISPOSTAVA DUGO SELO

Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit.2) ODSJEK ZA GOSPODARSTVO – ISPOSTAVA VELIKA GORICA

Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit.Opis poslova za navedena radna mjesta:
• rješava u upravnim stvarima upisa novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta, izdaje obrtnice, vodi obrtni registar i druge propisane evidencije te izdaje potvrde iz istih,
• rješava u upravnim stvarima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta,
• rješava u upravnim stvarima iz područja trgovine, ugostiteljstva, turizma i prijevoza,
• rješava u upravnim stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja,
• rješava u upravnim stvarima izdavanja i oduzimanja dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara, te obavlja opći nadzor nad radom javnih komisionara,
• rješava u upravnim stvarima o udovoljavanju uvjetima fizičkih i pravnih osoba za obavljanje poslova suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja,
• rješava u upravnim stvarima o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge,
• sudjeluje u radu povjerenstava za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti u postupcima otvaranja obrta,
• obavlja poslove koji se odnose na registraciju proizvođača božićnih drvaca,
• izdaje znakove pristupačnosti za vozila osoba sa invaliditetom,
• obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) 
2.    Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:
- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 93/16)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
- Uredba o uredskom poslovanju  ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15)
- Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14)
- Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 82/13)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13 i 48/15)
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, neslužbeni pročišćeni tekst (izvor:  www.uduzz.hr)


Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,970 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.Pisano testiranje održati će se dana 09. studenoga 2016. godine (srijeda) u dvorani Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Zagrebu (soba broj 11, 1. kat), Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 u 8,00 sati.
    

    Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas.

    Testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.
    Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te su o tome primili pisanu obavijest, poštom ili na e-mail adresu koju su naznačili u prijavi na oglas.


PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 3. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan  razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.

                    
KOMISIJA ZA PROVEDBU
OGLASA