POZIV ZA TESTIRANJE

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/14-01/05
URBROJ: 238-06-02/3-14-43
Zagreb, 11. kolovoz 2014.Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) upućujemo

POZIV ZA TESTIRANJE

Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 86/14 dana 18. srpnja 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

- SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, ISPOSTAVA VRBOVEC

Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo, 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke (prije VSS),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


Opis poslova:

 • rješava u upravnim stvarima upisa novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta, izdaje obrtnice, vodi obrtni registar i druge propisane evidencije te izdaje potvrde iz istih,
 • rješava u upravnim stvarima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • rješava u upravnim stvarima iz područja trgovine, ugostiteljstva, turizma i prijevoza,
 • rješava u upravnim stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja,
 • rješava u upravnim stvarima izdavanja i oduzimanja dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara, te obavlja opći nadzor nad radom javnih komisionara,
 • rješava u upravnim stvarima o udovoljavanju uvjetima fizičkih i pravnih osoba za obavljanje poslova suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja,
 • rješava u upravnim stvarima o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge,
 • sudjeluje u radu povjerenstava za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti u postupcima otvaranja obrta,
 • obavlja poslove koji se odnose na registraciju proizvođača božićnih drvaca,
 • izdaje znakove pristupačnosti za vozila osoba sa invaliditetom,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :

 • Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)

2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

 • Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 12/13)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)
 • Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 • Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 49/03 – Pročišćeni tekst, 68/07, 79/07, 40/10 i 143/13)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 68/07, 88/10 i 30/14)
 • Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10 i 82/13)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11 i 39/13)


Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,164 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.


Pisano testiranje održati će se dana 19. kolovoza 2014. godine (utorak) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, u 9 sati.Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest, poštom ili na e-mail adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.


PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:
1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.
3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 4. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA