POZIV ZA TESTIRANJE

              
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/16-01/02
URBROJ: 238-06-02/1-16-157
Zagreb, 11. listopada 2016.


     Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15) upućujemo

P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E
 

    Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 85/16 dana 23. rujna 2016. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službenička mjesta:

1) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – ZAGREB, SJEDIŠTE

Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica


Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit.


Opis poslova:
• rješava u upravnim stvarima određivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
• izdaje očitovanja o činjenicama koje su obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu,
• rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
• rješava u upravnim stvarima koje se odnose na izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje),
• provodi osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje,
• daje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji,
• utvrđuje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapa nagodbe sa snagom izvršne isprave,
• rješava u upravnim stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanja naknade za predano zemljište,
• rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije te zemljišnoknjižne provedbe istih,
• rješava u upravnim stvarima iz područja obnove, potpore za popravak i potpore za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrata vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija,
• obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10) 

2. Provjera poznavanja poslova radnoga mjesta:
- Zakon o općem upravnom postupku ( "Narodne novine" broj 47/09)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)
- Zakon o izvlaštenju ( „Narodne novine“ broj 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade(„Narodne novine“ broj 74/14)
- Zakon o zemljišnim knjigama ( „Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13)
- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12 i 148/13) – Glava X (Imovinsko-pravni odnosi)
- Zakon o javnim cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) – Glava IV (Obveze i prava vlasnika kulturnog dobra)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji (KLASA: 023-01/12-01/09 URBROJ: 238-02-01/3-12-16 od 23. srpnja 2012. godine, KLASA: 011-01/12-01/20 URBROJ: 238-06-02/2-12-7 od 17. prosinca 2012. godine, KLASA: 023-01/13-01/11 URBROJ: 238-06-02/2-13-11 od 25. rujna 2013. godine i KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-8 od 07. travnja 2014. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-13 od 17. listopada 2014. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/3-15-19 od 26. siječnja 2015. godine, KLASA: 023-01/15-01/05 URBROJ: 238-06-02/3-15-6 od 24. veljače 2015. godine, KLASA: 023-01/15-01/05 URBROJ: 238-06-02/3-15-6 od 07. travnja 2015. godine, KLASA: 023-01/15-01/05, URBROJ: 238-06-02/3-15-19 od 21. rujna 2015. godine, KLASA:023-01/16-01/08, URBROJ: 238-06-02/1-16-1 od 14. ožujka 2016. godine, KLASA: 023-01/16-01/32 URBROJ: 238-06-02/1-16-7 od 10. listopada 2016. godine, izvor: www.uduzz.hr)

Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,164 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
2) ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – ISPOSTAVA DUGO SELO

Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

  • SSS upravne, ekonomske ili trgovačke struke ili gimnazija
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit.


Opis poslova:
• obavlja radnje u postupcima radi utvrđivanja činjenica u svezi ostvarivanja prava na  zdravstvenu zaštitu osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za život i zdravstvenu zaštitu ne mogu osigurati po drugoj osnovi,
• izdaje potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu,
• izdaje objave za povlaštenu vožnju u unutarnjem putničkom prometu invalidnim osobama,
• organizira sahrane umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti te izdaje narudžbenice i naloge za isplatu troškova pokopa,
• vodi skrb o organizaciji prigodom održavanja državnih blagdana vezano uz godišnjicu smrti poginulih hrvatskih branitelja,
• izdaje potvrde iz evidencija koje vodi Služba, a odnose se na prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, te ostale potvrde sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata,
• zaprima zahtjeve za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, provjerava činjenice navedene u zahtjevu, te pruža stručnu pomoć strankama prilikom podnošenja zahtjeva,
• vodi upravni postupak u stvarima koje se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći,
• obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) 
2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 12/13)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
- Uredba o uredskom poslovanju  ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13, 137/13)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 108/96, 82/01, 103/03, 148/13)
- Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi ("Narodne novine" broj 39/02)
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“ broj 143/13)
- Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje pravne pomoći, obrascu rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći i evidenciji izdanih rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći („Narodne novine“ broj 148/11)
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji (KLASA: 023-01/12-01/09 URBROJ: 238-02-01/3-12-16 od 23. srpnja 2012. godine, KLASA: 011-01/12-01/20 URBROJ: 238-06-02/2-12-7 od 17. prosinca 2012. godine, KLASA: 023-01/13-01/11 URBROJ: 238-06-02/2-13-11 od 25. rujna 2013. godine i KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-8 od 07. travnja 2014. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-13 od 17. listopada 2014. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/3-15-19 od 26. siječnja 2015. godine, KLASA: 023-01/15-01/05 URBROJ: 238-06-02/3-15-6 od 24. veljače 2015. godine, KLASA: 023-01/15-01/05 URBROJ: 238-06-02/3-15-6 od 07. travnja 2015. godine, KLASA: 023-01/15-01/05, URBROJ: 238-06-02/3-15-19 od 21. rujna 2015. godine, KLASA:023-01/16-01/08, URBROJ: 238-06-02/1-16-1 od 14. ožujka 2016. godine, KLASA: 023-01/16-01/32 URBROJ: 238-06-02/1-16-7 od 10. listopada 2016. godine, izvor: www.uduzz.hr)

Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,854 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.Pisano testiranje održati će se dana 19. listopada 2016. godine (srijeda) u Velikoj dvorani Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63, i to:

  • za radno mjesto pod točkom 1. (samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne poslove, Zagreb - sjedište) u 9,00 sati, te
  • za radno mjesto pod točkom 2. (upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti u Odsjeku za društvene djelatnosti, Ispostava Dugo Selo) u 10,00 sati.

    

     Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

    Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest, poštom ili na e-mail adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.

PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 4. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan  razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.

                    
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA