POZIV ZA TESTIRANJE


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/14-05/03
URBROJ: 238-06-02/3-14-94
Zagreb, 30. rujan 2014.

P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E
 
    Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka oglasa objavljenog u  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ureda dana 15. rujna 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na određeno vrijeme na službeničko mjesto:

1) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – Ispostava Ivanić Grad (sa mjestom rada u Zagrebu)

Administrativni/a  referent/ica za imovinsko-pravne poslove, 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
  • SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
  • položen državni stručni ispit.


Opis poslova:

  • obavlja poslove zapisničara i pisanja po diktatu na javnim raspravama,
  • obavlja poslove prijepisa i druge uredske poslove za potrebe Službe,
  • obavlja prijem akata, te provodi upisivanje istih u propisane očevidnike,
  • vodi propisane očevidnike o aktima i o uredskom poslovanju,
  • obavlja poslove pripreme i otpreme pošte za potrebe Službe,
  • obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10) 

2. Provjera poznavanja poslova radnoga mjesta:
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 12/13)
- Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14)
- Zakon o izvlaštenju i utvrđivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14)
- Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,824 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Pisano testiranje održati će se dana 06. listopada 2014. godine (ponedjeljak) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, i to:

- za kandidate čije prezime počinje sa slovom A do kandidata čije prezime počinje slovom K, u 7,00 sati
- za kandidate čije prezime počinje sa slovom L do kandidata čije prezime počinje slovom Ž, u 8,00 sati.

Razgovor/intervju sa kandidatima koji prođu pismeno testiranje održati će se u 07. listopada (utorak) u 7,00 sati.

 

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas.

    Testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te su o tome primili pisanu obavijest, poštom na adresu koju su naznačili u prijavi na oglas.

    
PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB.  Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju
kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 4. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan  razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.