POZIV ZA TESTIRANJE


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE
   U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/15-05/01
URBROJ: 238-06-02/3-15-8
Zagreb, 07. travnja 2015.


P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E

    Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka oglasa objavljenog u  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ureda dana 20. ožujka 2015. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na određeno vrijeme na službeničko mjesto:

- SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, Ispostava Sv. Ivan Zelina

Upravni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
 • najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


Opis poslova:

 • organizira i koordinira rad svih službenika i namještenika u Ispostavi, te raspoređuje poslove, brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova, vrši nadzor nad radom službenika i namještenika, te osigurava uvjete za nesmetano obavljanje poslova,
 • surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te nadležnim državnim tijelima u upravnim područjima iz nadležnosti Odsjeka,
 • rješava u upravnim stvarima određivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
 • izdaje očitovanja o činjenicama koje su obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu,
 • rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
 • rješava u upravnim stvarima koje se odnose na izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje),
 • provodi osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje,
 • daje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji ,
 • utvrđuje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapa nagodbe sa snagom izvršne isprave,
 • rješava u upravnim stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanja naknade za predano zemljište,
 • rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije te zemljišnoknjižne provedbe istih,
 • rješava u upravnim stvarima iz područja obnove, potpore za popravak i potpore za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrata vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.


 

1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10) 

2. Provjera poznavanja poslova radnoga mjesta:
- Zakon o općem upravnom postupku ( "Narodne novine" broj 47/09)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)
- Zakon o izvlaštenju ( „Narodne novine“ broj 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14),
- Zakon o zemljišnim knjigama ( „Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13)
- Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12 i 148/13) – Glava X (Imovinsko-pravni odnosi)
- Zakon o javnim cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) – Glava IV (Obveze i prava vlasnika kulturnog dobra)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)

Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,600 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 

Pisano testiranje održati će se dana 13. travnja 2015. godine (ponedjeljak) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, u 8,00 h. Razgovor/intervju sa kandidatima koji prođu pismeno testiranje održati će se u 9,00 sati.
 

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas.

    Testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te su o tome primili pisanu obavijest, poštom na adresu koju su naznačili u prijavi na oglas.

     
PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB.  Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju
kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 4. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan  razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.
PREDSTOJNIK
Joško Bule, dipl. iur.