POZIV ZA TESTIRANJE

              
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/17-01/02
URBROJ: 238-06-02/3-17-22
Zagreb, 05. travanj 2017.Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15) upućujemo


P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E


    Pozivamo na pisano testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 24/17 dana 17. ožujka 2017. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

1. Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Samobor
Upravni/a savjetnik/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica


Opis poslova:
• vođenje prvostupanjskog postupka i rješavanje u upravnim stvarima iz područja gospodarstva,
• rješavanje u složenijim upravnim stvarima upisa novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta, izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i druge propisane evidencije te izdavanje potvrda iz istih,
• rješavanje u složenijim upravnim stvarima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta,
• rješavanje u složenijim upravnim stvarima iz područja trgovine, ugostiteljstva, turizma i prijevoza,
• rješavanje u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja,
• rješavanje u složenijim upravnim stvarima izdavanja i oduzimanja dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara, te obavlja opći nadzor nad radom javnih komisionara,
• rješavanje u složenijim upravnim stvarima o udovoljavanju uvjetima fizičkih i pravnih osoba za obavljanje poslova suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja,
• rješavanje u složenijim upravnim stvarima o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge,
• sudjelovanje u radu povjerenstava za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti u postupcima otvaranja obrta,
• obavljanje poslova koji se odnose na registraciju proizvođača božićnih drvaca,
• izdavanje znakova pristupačnosti za vozila osoba sa invaliditetom,
• obavljanje i drugih poslova po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) 
2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:
- Uredba o uredskom poslovanju  ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o obrtu (NN br. 143/13)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine"  broj 85/16 i 121/16)
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15)
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13 i 48/15)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" broj 82/13)
- Zakon o trgovini ("Narodne novine" broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)
- Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16)
3. Pisani test provjere poznavanja rada na osobnom računalu


Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,232 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.


Pisano testiranje održati će se dana 12. travnja 2017. godine (srijeda) u dvorani u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Zagrebu, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 (prizemlje), s početkom u 9,00 sati.


Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

    Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest, elektroničkom poštom na adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.
PRAVILA PISANOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 3. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor (intervju), također 12. travnja 2017. (srijeda) nakon pisanog testiranja.
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA