POZIV ZA TESTIRANJE

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 238-06-02/4-17-73
Zagreb, 17. ožujak 2017.


    Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15) upućujemo


P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E


    Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 17/17 dana 24. veljače 2017. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

1. Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Zaprešić
Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

Opis poslova:
• vodi upravni postupak u stvarima koje se odnose na utvrđivanje statusa i priznavanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata, utvrđivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnom zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje statusa i priznavanje prava članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i statusa zatočenika u neprijateljskom logoru i druga prava sukladno propisima kojima su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
• organizira sahrane umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti te izdaje narudžbenice i naloge za isplatu troškova pokopa,
• vodi skrb o organizaciji prigodom održavanja državnih blagdana vezano uz godišnjicu smrti poginulih hrvatskih branitelja,
• zaprima zahtjeve za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, provjerava činjenice navedene u zahtjevu, te pruža stručnu pomoć strankama prilikom podnošenja zahtjeva,
• vodi upravni postupak u stvarima koje se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći,
• obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) 
2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)
- Uredba o uredskom poslovanju  ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine" broj 143/13)
- Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi ("Narodne novine" broj 39/02)  
- Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 43/05)
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  ("Narodne novine" broj 41/09)  
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pročišćeni tekst zakona ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 02/27, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)
- Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 87/14)  
- Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć ("Narodne novine" broj 107/14)

Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,854 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.


Pisano testiranje održati će se dana 24. ožujka 2017. godine (petak) u dvorani u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Zagrebu, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 (prizemlje), s početkom u 9,00 sati.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

    Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest, poštom na adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.

PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 3. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.
 
4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan  razgovor (intervju), također 13. siječnja 2017. (petak), s početkom u 10,30 sati.
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA