POZIV ZA TESTIRANJE

              
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/15-01/41
URBROJ: 238-06-02/3-15-67
Zagreb, 07. rujan 2015.


   Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15) upućujemo

   P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E

    Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 88/15 dana 12. kolovoza 2015. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:


1) ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – Ispostava Dugo Selo
Upravni/a referent/ica za rad zdravstvo i socijalnu skrb, 1 izvršitelj/ica

Opis poslova:
• obavlja radnje u postupcima radi utvrđivanja činjenica u svezi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za život i zdravstvenu zaštitu ne mogu osigurati po drugoj osnovi,
• izdaje potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu,
• izdaje objave za povlaštenu vožnju u unutarnjem putničkom prometu invalidnim osobama
• organizira sahrane umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti te izdaje narudžbenice i naloge za isplatu troškova pokopa
• vodi skrb o organizaciji prigodom održavanja državnih blagdana vezano uz godišnjicu smrti poginulih hrvatskih branitelja
• izdaje potvrde iz evidencija koje vodi Služba, a odnose se na prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, te ostale potvrde sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata,
• obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) 
2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:
- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 12/13)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
- Uredba o uredskom poslovanju  ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 137/13)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 108/96, 82/01, 103/03, 148/13)
- Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine" broj 97/00, 101/00)
- Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine" broj 14/01)
- Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi ("Narodne novine" broj 39/02)
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji (KLASA: 023-01/12-01/09 URBROJ: 238-02-01/3-12-16 od 23. srpnja 2012. godine, KLASA: 011-01/12-01/20 URBROJ: 238-06-02/2-12-7 od 17. prosinca 2012. godine, KLASA: 023-01/13-01/11 URBROJ: 238-06-02/2-13-11 od 25. rujna 2013. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-8 od 07. travnja 2014. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-13 od 17. listopada 2014. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/3-15-19 od 26. siječnja 2015. godine i KLASA: 023-01/15-01/05 URBROJ: 238-06-02/3-15-6 od 24. veljače 2015. godine i KLASA: 023-01/15-01/05 URBROJ: 238-06-02/3-15-13 od 27. travnja 2015, izvor:  www.uduzz.hr)

Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,854 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.


Pisano testiranje održati će se dana 14. rujna 2015. godine (ponedjeljak) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, u 7,30 sati.

Razgovor/intervju sa kandidatima koji prođu pismeno testiranje održati će dana 15. rujna 2015. godine (utorak) u 9,00 sati dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

    Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest, poštom ili na e-mail adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju
kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 4. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan  razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.

                    KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA