POZIV ZA TESTIRANJE

R E P U B L I K A H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE
    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/16-01/6
URBROJ: 238-06-02/1-17-31
Zagreb, 04. siječnja 2017.


Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15) upućujemo

P O Z I V   Z A   T E S T I R A N J E

     Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 120/16 dana 21. prosinca 2016. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

1) SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU – Zagreb sjedište (sa mjestom rada u Ispostavi Jastrebarsko)
Samostalni/a upravni/a referent/ica za registraciju udruga, 1 izvršitelj/ica

Opis poslova:
• rješava u upravnim stvarima vezano uz upis udruga u Registar udruga, te provodi postupak upisa promjena u Registru,
• obavlja nadzor nad radom udruga i daje upute za njihovo usklađivanje sa zakonskim propisima,
• obavlja inspekcijski nadzor nad radom udruga, daje adekvatna mišljenja i predlaže odgovarajuće mjere,
• utvrđuje činjenice koje su razlog prestanka postojanja udruge te provodi postupak brisanja iz Registra udruga,
• rješava u upravnim stvarima koje se odnose na prestanak rada udruga kada rješenje dostavlja nadležnom sudu radi provedbe stečaja jer se likvidacija ne može provesti,
• rješava u upravnim stvarima koje se odnose na pokretanje likvidacijskog postupka te uređuje način provođenja likvidacijskog postupka, određuje osobu ovlaštenu za
provedbu postupka likvidacije, visinu naknade za likvidatora te način izvješćivanja o provođenju postupka likvidacije,
• rješava u upravnim stvarima koje se odnose na brisanje udruge iz Registra udruga na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka ili nakon provedenog likvidacijskog postupka,
• izdaje izvatke iz Registra udruga te priprema potvrde po zahtjevu nadležnih tijela.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:
- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 12/13)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
- Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14)
- Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH ("Narodne novine" broj 4/15)
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji (Neslužbeni pročišćeni tekst, izvor: www.uduzz.hr)

Podaci o plaći
Pladu za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,164 i osnovice za izračun plaće uvedan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Pisano testiranje održati de se dana 13. siječnja 2017. godine (petak) u dvorani u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Zagrebu, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 (prizemlje), s početkom u 8,30 sati.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat de se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest, poštom na adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.

PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:
1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja de biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 3. biti de udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit de održan razgovor (intervju), također 13. siječnja 2017. (petak), s početkom u 10,30 sati.KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA