POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

KLASA: 112-02/14-01/05

URBROJ: 238-06-02/3-14-44

Zagreb, 19. kolovoz 2014.


Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) upućujemo


P O Z I V    N A    R A Z G O V O R  ( I N T E R V J U)


Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje (osobe koje su prošle pismeno testiranje održano 19. kolovoza 2014. godine) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 86/14 dana 18. srpnja 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto: 


- SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, ISPOSTAVA VRBOVEC

Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo, 1 izvršitelj/ica


Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 15, dana 20. kolovoza 2014. godine (srijeda) u 9.00 sati.


Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru/intervjuu ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak razgovora/intervjua, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.


KOMISIJA ZA PROVEDBU

JAVNOG NATJEČAJA