POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)R E P U B L I K A  H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE
    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/15-01/50
URBROJ: 238-06-02/4-15-112
Zagreb, 17. studeni 2015.    Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) upućujemoP O Z I V    N A   R A Z G O V O R   ( I N T E R V J U )    Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje  koji su prošli pismeno testiranje održano 17. studenog 2015. godine u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 102/15 dana 25. rujna 2015. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na  službeničko mjesto:

1) ODJEL ZA GOSPODARSTVO – Zagreb sjedište
Voditelj/ica odjela, 1 izvršitelj/icaRazgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 11, dana 18. studenog  2015. godine (srijeda) i to:

               u 9,00 sati sa kandidatima:

REDNI
BROJ

OIB

1

53738682714


                


Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru/intervjuu ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak razgovora/intervjua, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA