POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/14-01/50
URBROJ: 238-06-02/3-14-95
Zagreb, 26. studeni 2014.


Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) upućujemo


P O Z I V   N A   R A Z G O V O R  ( I N T E R V J U)


           Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje (osobe koje su prošle pismeno testiranje održano 26. studenog 2014. godine) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 123/14 dana 22. listopada 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

            - ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ISPOSTAVA DUGO SELO

            Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica          Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 15, dana 27. studenog 2014. godine (četvrtak) i to:

u 8,30 sati sa kandidatima: