POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     URED DRŽAVNE UPRAVE
   U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/15-01/50
URBROJ: 238-06-02/3-15-107
Zagreb, 30. listopad 2015.    Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) upućujemoP O Z I V    N A   R A Z G O V O R   ( I N T E R V J U)    Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje  koji su prošli pismeno testiranje održano 29. listopada 2015. godine u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 102/15 dana 25. rujna 2015. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na  službeničko mjesto:

    ODSJEK ZA GOSPODARSTVO – Ispostava Zaprešić
    Upravni/a referent/ica za gospodarstvo, 1 izvršitelj/icaRazgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 11, dana 02. studenog  2015. godine (ponedjeljak) i to:


               u 9,00 sati sa kandidatima:
REDNI
BROJ

OIB

1

34547765386

2

63384618490

3

10173453412

               Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru/intervjuu ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak razgovora/intervjua, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
KOMISIJA ZA PROVEDBU
 JAVNOG NATJEČAJA