POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE
    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/16-01/04
URBROJ: 238-06-02/3-16-54
Zagreb, 16. studeni 2016.     Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) upućujemoP O Z I V   N A   R A Z G O V O R   ( I N T E R V J U )    Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje  koji su prošli pismeno testiranje održano 11. studenoga 2016. godine u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 94/16 dana 19. listopada 2016. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto upravnog/e referenta/ice za društvene djelatnosti (1 izvršitelj) u Odsjek za društvene djelatnosti, Ispostavu Vrbovec.

     Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 15, dana 18. studenog 2016. godine (petak) s početkom u 9,00 sati, sa kandidatima:
REDNI
BROJ

OIB

1.

60527806547

2.

36200619883

3.

91157621056

4.

40025751665

5.

69150494383

6.

41702609160

7.

21935758998

8.

51044893266


     Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru/intervjuu ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak razgovora/intervjua, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA