POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE
    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/16-01/01
URBROJ: 238-06-02/3-16-49
Zagreb, 07. rujan 2016.


    Na temelju članka 13. stavka 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) upućujemo


P O Z I V    N A   R A Z G O V O R   ( I N T E R V J U)    Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje  koji su prošli pismeno testiranje održano 07. rujna 2016. godine u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 74/16 dana 12. kolovoza 2016. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na  službeničko mjesto:

1) Služba za imovinsko-pravne poslove – Zagreb sjedište (sa mjestom rada u Ispostavi Ivanić-Grad)

Upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica


Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 11, dana 08. rujna  2016. godine (četvrtak) i to:

               u 9,00 sati sa kandidatima:
REDNI
BROJ


INICIJALI

OIB

1

A.B.

11488347375

2

M.B.

80416068417

3

M.K.

91157621056

4

N.Š.

98800008450

5

M.F.

88343408935

6

V.R.

13900538109

7

J.K.

17215803771

8

M.P.

14649658015

9

L.F.

95147907354

10

D.C.

74122488801

11

N.M.

71026473522


Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru/intervjuu ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak razgovora/intervjua, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

KOMISIJA ZA PROVEDBU
 JAVNOG NATJEČAJA