POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE
    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/17-01/03
URBROJ: 238-06-02/3-17-105
Zagreb, 30. svibanj 2017.     Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) upućujemo

P O Z I V    N A   R A Z G O V O R   ( I N T E R V J U)

    Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje (osobe koje su prošle pismeno testiranje održano 30. svibnja 2017. godine) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 44/17 dana 05. svibnja 2017. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na  službeničko mjesto:

1. Služba za imovinsko-pravne poslove -  Ispostava Ivanić-Grad (sa mjestom rada u sjedištu Ureda u Zagrebu)
Administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica


    Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 14, dana 31. svibnja 2017. godine (srijeda):

              1. u 12,30 sati sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem 1:
REDNI
BROJ

IME
i PREZIME (inicijali)

OIB

1

R.B.F.

02940860651

2

A.L.

33172725674 Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru/intervjuu ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak razgovora/intervjua, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA