Poziv na pisano testiranje

              
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/17-01/03
URBROJ: 238-06-02/3-17-104
Zagreb, 24. svibanj 2017.


     Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15) upućujemo

P O Z I V    Z A   T E S T I R A N J E    Pozivamo na pisano testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 44/17 dana 05. svibnja 2017. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

1. Služba za imovinsko-pravne poslove -  Ispostava Ivanić-Grad (sa mjestom rada u sjedištu Ureda u Zagrebu)
Administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica

Opis poslova:
• obavlja poslove zapisničara i pisanja po diktatu na javnim raspravama,
• obavlja poslove prijepisa i druge uredske poslove za potrebe Službe,
• obavlja prijem akata, te provodi upisivanje istih u propisane očevidnike,
• vodi propisane očevidnike o aktima i o uredskom poslovanju,
• obavlja poslove pripreme i otpreme pošte za potrebe Službe,
• obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje
1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) 
2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:
- Uredba o uredskom poslovanju  ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine"  br. 47/09)
- Zakon o izvlaštenju ("Narodne novine"  br. 74/14)
- Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16)
- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 12/13)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)

Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,824 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Pisano testiranje održati će se dana 30. svibnja 2017. godine (utorak) u dvorani u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Zagrebu, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 (prizemlje), s početkom u 9,00 sati.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

    Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest poštom ili elektroničkom poštom na adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.

PRAVILA PISANOG TESTIRANJA:

1.   Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

2.   Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3.   Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 3. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4.  S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA