Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu