OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od godine dana za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE
    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-03/16-01/02
URBROJ: 238-06-02/1-16-4
Zagreb, 12. listopada 2016.


Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15) i Odluci o davanju odobrenja Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji za novo zapošljavanje koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine, Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od godine dana
za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao1) Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Dugo Selo

Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.2) Odsjek za gospodarstvo – Velika Gorica
 
Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici/e se primaju u državnu službu uz probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika potvrde ili diplome o završenom preddiplomskim sveučilišnom studiju ili stručnom studiju upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje 3 godine kojom se stječe naziv stručnog/e prvostupnika/ice,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/ila državni stručni ispit te
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ice nacionalne manjine.
 
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje Predstojnik Ureda. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji/e ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od  provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/e nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici  Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, www.uduzz.hr, najmanje pet dana prije testiranja.


O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje. Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, predstojnik Ureda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA
Željko Spudić, dipl. iur.