ODLUKA O ODREĐIVANJU UREDOVNIH DANA    Na temelju članka 87. st. 2. Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11 i 12/13) i članka 27. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“, broj 140/12, 51/12, 90/13), Predstojnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU UREDOVNIH DANA ZA RAD
MATIČNIH UREDA I MATIČNIH PODRUČJA


    1. Za rad Matičnog ureda Bregana, Bregana , Đure Basaričeka 4, određuje  se jedan  uredovni dan u tjednu i to četvrtak  u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

    2. Za rad Matičnog ureda Pokupsko i njegova matična područja određuju se ukupno dva  uredovna dana u tjednu i to:
  • a) za matično područje Pokupsko određuju se jedan  uredovni dan u tjednu i to utorak  u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Pokupsko na adresi Trg Pavla Štoosa bb.
  • b) Za matično područje Kravarsko (MU  Pokupsko) određuju se jedan uredovni dan u tjednu i to  ponedjeljak u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, u prostorijama općine Kravarsko na adresi Trg Stjepana Radića 1.


    3. Ovime se mijenjaju točke  7 i 10 Odluke o određivanju uredovnih dana za rad matičnih ureda i matičnih područja, KLASA:023-01/14-01/16, URBROJ: 238-04/1-14-1 od 23. travnja 2014. godine.

    Ova odluka stupa na snagu 21. siječnja 2015. godine, a objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, te na oglasnim pločama u Ispostavi i matičnim uredima na koje se odnosi.KLASA:023-01/15-01/01
URBROJ:238-04/1-14-2
Zagreb,19.siječnja  2015.                                                     


   PREDSTOJNIK
Joško Bule, dipl.iur.