ODLUKA o određivanju uredovnih dana za rad matičnih ureda Vukovina i Orle

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE
    U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
        Služba za opću upravu

      Na temelju članka 87. st. 2 Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 150/11 i 12/13) i članka 27. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne novine", broj 140/12, 51/12, 90/13), Predstojnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU UREDOVNIH DANA ZA RAD
MATIČNIH UREDA I MATIČNIH PODRUČJA


1. Za rad Matičnog ureda Vukovina, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, određuju se četiri uredovna dana u tjednu i to ponedjeljak, utorak, srijeda i petak u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

2. Za rad Matičnog ureda Orle i njegova matična područja određuju se ukupno dva uredovna dana u tjednu i to:
  a) za matično područje Orle određuje se jedan uredovni dan u tjednu i to petak u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Orle na adresi Orle 5.
  b) za matično područje Črnkovec (MU Orle) određuje se jedan uredovni dan u tjednu i to četvrtak u vremenu od 7,00 do 15,00 sati na adresi Črnkovec bb.

3. Ovime se mijenjaju točke 9 i 11 Odluke o određivanju uredovnih dana za rad matičnih ureda i matičnih područja, KLASA: 023-01/14-01/16, URBROJ: 238-04/1-14-1 od 23. travnja 2014. godine.