OBJAVA BIRAČIMA - Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

  URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
    Služba za opću upravu


KLASA: 013-01/14-01/23
URBROJ: 238-04/1-14-2
Zagreb, 13. listopada 2014.


   Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača ("Narodne novine", broj 144/12) Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji daje slijedeću

OBJAVU BIRAČIMA

   Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 12. sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Dugog Sela.
   Ova Odluka objavit će se u službenom glasniku Grada Dugog Sela, a stupa na snagu 13. listopada 2014. godine.
   Za dan provedbe izbora određena je

        nedjelja 16. studenog 2014. godine.