Poziv na razgovor (intervju)

R E P U B L I K A H R V A T S K A
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 238-06-02/3-19-23
Zagreb, 01. travnja 2019.

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Oglas za prijam u državne službu na određeno vrijeme, objavljenog na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva uprave i Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, dana 13. ožujka 2019. godine, na razgovor (intevju) koji će se održati dana 08. travnja 2019. godine, u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb, I. kat, soba br. 15.

Raspored razgovora (intervjua) – 08. travnja 2019. godine – u 9,00 sati
• SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – ZAGREB, SJEDIŠTE
Upravni savjetnik za pružanje i odobravanje pravne pomoći – 1 izvršitelj/ica
- radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Raspored razgovora (intervjua) – 08. travnja 2019. godine – u 10,00 sati
• SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE – ISPOSTAVA JASTREBARSKO
Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica
- radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Kandidati/kinje su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane Oglasom, kao i osobe za koje se potvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na Oglas te su o tome primili pisanu obavijest elektroničkom poštom na adresu koju su naznačili u prijavi na Oglas.

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu oglasa, a u razgovoru sa kandidatima/kinjama Komisija utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja i sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.

Od izabranog kandidata/kinje zatražiti će se da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta i uvjerenje da se protiv izabranog kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak. Nakon dostave svih traženih uvjerenja čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državne službu na određeno vrijeme izabranog/e kandidata/kinje, koje se dostavlja javnom objavom na web stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr.

Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se objavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Žalba protiv rješenja o prijmu u državne službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU
OGLASA