Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE

     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 238-06-02/3-19-2
Zagreb, 13. ožujka 2019.

    Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji

 
I. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – ZAGREB, SJEDIŠTE
    Upravni savjetnik za  pružanje i odobravanje pravne pomoći – 1 izvršitelj/ica
    - radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
    
Stručni uvjeti:
    • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
    • najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
    • položen državni stručni ispit i
    • poznavanje rada na računalu.


 

2.     SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE – ISPOSTAVA JASTREBARSKO  
    Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica
    - radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Stručni uvjeti:
    • SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija,
    • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
    • položen državni stručni ispit i položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama i
    • poznavanje rada na računalu.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama, uz obvezu polaganja ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte), broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na razgovor (intervju).

Kandidati/kinje koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

životopis,

dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica),

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom znanju (diploma ili svjedodžba, ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za koje se podnosi prijava),

dokaz o radnom stažu:

a) preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

b) preslik potvrde o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu (npr. potvrda poslodavca s naznačenim poslovima i periodom rada, preslik ugovora o radu, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o djelu). Napomena: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje;

uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio državni stručni ispit) i uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama (ako je kandidat položio ispit).

Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/tkinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas za prijam u državnu službu ____(redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje)«.

Potpunom i urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkim putem.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste poziva na razgovor (intervju).

Smatra se da kandidat/kinja koji/e koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta objavit će se na web-stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji (http://www.uduzz.hr/), istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju), na web-stranici ovoga Ureda (http://www.uduzz.hr/).

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), predstojnica ovoga Ureda obustaviti će postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati/tkinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici ovoga Ureda državne uprave (http://www.uduzz.hr/).

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ovaj oglas biti će objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, web-stranici ovoga Ureda državne uprave www.uduzz.hr i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

  Ured državne uprave u
Zagrebačkoj županiji