Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

              
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/18-01/02
URBROJ: 238-06-02/3-19-105
Zagreb, 17. siječnja 2019.

 

P O Z I V NA T E S T I R A N J E
KANDIDATIMA/KINJAMA

 

koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvijete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-02/18-01/02, URBROJ: 238-06-02/3-18-1, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111/18 od 12. prosinca 2018. godine, za radna mjesta:

1. Služba za imovinsko-pravne poslove, Zagreb-sjedište
Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj,
2. Služba za zajedničke poslove,
Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove, Zagreb-sjedište
Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj,
3. Služba za zajedničke poslove,
Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove, Zagreb-sjedište
Viši/a informatički/a referent/ica – 1 izvršitelj,
4. Služba za zajedničke poslove, Ispostava Dugo Selo
Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj i
5. Služba za gospodarstvo,
Odsjek za gospodarstvo, Ispostava Dugo Selo
Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj.


Prva faza testiranja održati će se dana 23. siječnja 2019. godine (srijeda) u dvorani u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Zagrebu, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 (prizemlje).
 
Raspored testiranja:
 • Služba za imovinsko-pravne poslove (redni broj 1.) - Zagreb sjedište
  Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica
  - u 09,00 sati - svi kandidati
 • Služba za zajedničke poslove, Zagreb sjedište i Ispostava Dugo selo
  Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane
  - u 10,00 sati – kandidati čije prezime počinje sa slovom A do kandidata čije prezime počinje sa slovom Lj
  - u 11,00 sati – kandidati čije prezime počinje sa slovom M do kandidata čije prezime počinje sa slovom Ž
 • Služba za zajedničke poslove, Zagreb sjedište
  Viši/a informatički/a referent/ica – 1 izvršitelj,
  - u 13,00 sati – svi kandidati
 • Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Dugo Selo
  Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica
  - u 13,00 sati – svi kandidati
 
U prvoj fazi testiranja testirati će se znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta.
Opis poslova podaci o plaći radnog mjesta kao i sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja, objavljeni su istovremeno s objavom javnog natječaja 12. prosinca 2018. godine, na web stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.
U drugoj fazi testiranja testirati će se pisana provjere poznavanja rada na osobnom računalu, a za radno mjesto višeg informatičkog referenta provest će se posebna provjera na računalu za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
U drugu fazu testiranja pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj fazi testiranja i to 15 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u prvoj fazi zadovoljilo manje od 15 kandidata/kinja, u drugu fazu testiranja će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja za svako radno mjesto, a ako je u prvoj i drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor (intervju) će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj i drugoj fazi testiranja.
O točnom terminu druge faze testiranja i razgovora (intervjua) kandidati/kinje bit će naknadno obaviješteni.
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest elektroničkom poštom na adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.
 
PRAVILA PISANOG TESTIRANJA:
 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u odgovarajuću dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 3. Svaka faza provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provjere znanja dobio najmanje 5 bodova.
 4. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
  - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju
  kandidata/kinja.
  Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 4. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.
 5. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju (prva i druga faza) bit će održan razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA