JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

 

KLASA: 112-02/18-01/02
URBROJ: 238-06-02/3-18-1
Zagreb, 10. prosinca 2018.

 

    Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17) te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 43/18 i 52/18), a u skladu sa javnim natječajem KLASA: 112-02/18-01/01, URBROJ:238-06-02/3-18-1 objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine te djelomično obustavljenim, KLASA: 112-02/18-01/01, URBROJ:238-06-02/3-18-109 od 29. listopada 2018. godine, Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. Služba za imovinsko-pravne poslove – Zagreb, sjedište – 1 izvršitelj/ica
Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove

Stručni uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit i
- poznavanje rada na računalu.

 
2. Služba za zajedničke poslove,
Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove – Zagreb, sjedište - 1 izvršitelj/ica
Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
- SSS upravne, ekonomske ili tehničke struke ili gimnazija,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit i položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama i
- poznavanje rada na računalu.
 
3. Služba za zajedničke poslove,
Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove – Zagreb, sjedište - 1 izvršitelj/ica
Viši/a informatički/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij informatičke, elektrotehničke, telekomunikacijske ili ruge tehničke struke u trajanju od najmanje 3 godine,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit i
- znanje rada na računalu.
 
4. Služba za zajedničke poslove - Ispostava Dugo Selo
Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit i položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama i
- poznavanje rada na računalu.
 
5. Služba za gospodarstvo
Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Dugo Selo
Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo– 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili tehničke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit i
- poznavanje rada na računalu.
 
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici/e se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama, uz obvezu polaganja ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte), broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na obvezno testiranje.

Kandidati/kinje koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom znanju (diploma ili svjedodžba, ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za koje se podnosi prijava),
– dokaz o radnom stažu:
a) preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
b) preslik potvrde o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu (npr. potvrda poslodavca s naznačenim poslovima i periodom rada, preslik ugovora o radu, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o djelu). Napomena: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje;
– uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio državni stručni ispit) i uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama (ako je kandidat položio ispit).

Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu ____(redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje)«.

Potpunom i urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkim putem.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isparava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju).

Prva faza testiranja provodi se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata (pisanog dijela testiranja).

Druga faza testiranja provodi se od poznavanja i znanja rada na računalu.

Smatra se da kandidat/kinja koji/e koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji (http://www.uduzz.hr/), istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici ovoga Ureda državne uprave (http://www.uduzz.hr/)

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predstojnica ovoga Ureda državne uprave obustaviti će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici ovoga Ureda državne uprave (http://www.uduzz.hr/).

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

 

Ured državne uprave u
Zagrebačkoj županiji