POZIV ZA TESTIRANJE

R E P U B L I K A H R V A T S K A
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/14-01/50
URBROJ: 238-06-02/3-14-94
Zagreb, 20. studeni 2014.

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 49/12 – Pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) upućujemo

P O Z I V Z A T E S T I R A N J E

Pozivamo na pismeno testiranje kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama" broj 123/14 dana 22. listopada 2014. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

- ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ISPOSTAVA DUGO SELO

Viši/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti, 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
 Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne, socijalne ili pedagoške struke u trajanju od najmanje 3 godine
 najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 položen državni stručni ispit.

Opis poslova:
• rješava u upravnim stvarima iz područja zaštite civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštite vojnih i civilnih invalida iz Drugog svjetskog rata, sudionika Drugog svjetskog rata, te ratnih vojnih invalida stradalih u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine, zaštite mirnodopskih vojnih invalida, te članova obitelji vojnih, civilnih i mirnodopskih invalida, te sudionika Drugog svjetskog rata i drugih prava sukladno propisima kojima je uređena zaštita vojnih i civilnih invalida rata,
• rješava u upravnim stvarima o utvrđivanju prava na zdravstvenu zaštitu osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
• obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika i nadređenog službenika.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
2. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11 i 12/13)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13)
- Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
- Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" broj 7/09)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 137/13)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 108/96, 82/01, 103/03, 148/13)
- Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi ("Narodne novine" broj 39/02)
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji (KLASA: 023-01/12-01/09 URBROJ: 238-02-01/3-12-16 od 23. srpnja 2012. godine, KLASA: 011-01/12-01/20 URBROJ: 238-06-02/2-12-7 od 17. prosinca 2012. godine, KLASA: 023-01/13-01/11 URBROJ: 238-06-02/2-13-11 od 25. rujna 2013. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-8 od 07. travnja 2014. godine i KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-13 od 17 listopada 2014. godine, izvor: www.uduzz.hr)

Podaci o plaći
Plaću za navedeno radno mjesto čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 0,970 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Pisano testiranje održati će se dana 26. studenog 2014. godine (srijeda) u dvorani (1. kat, soba broj 11) Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, u 7 sati.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem (u pogledu tražene struke i radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima za pojedina radna mjesta) i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju.

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te su o tome primili pisanu obavijest, poštom ili na e-mail adresu koju su naznačili u prijavi na javni natječaj.

PRAVILA PISMENOG TESTIRANJA:

1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje sa sobom trebaju ponijeti i OIB. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
2. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Za točne i potpune odgovore, na svako od postavljenih pitanja, dodjeljuje se po 1 bod. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili/e najmanje 5 bodova.

3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju
kandidata/kinja.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila iz točke 4. biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/ njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati.

4. S kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju bit će održan razgovor (intervju) o održavanju kojeg će kandidati/kinje biti dodatno obaviješteni.

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA