JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

   REPUBLIKA HRVATSKA
 URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/15-01/21
URBROJ: 238-06-02/3-15-1
Zagreb, 08. travanj 2015.    Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15), članku 2. i 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12) i Planu Prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu („Narodne novine“ broj 31/15) Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji raspisujeJAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme1) URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI – ZAGREB, SJEDIŠTE

     Zamjenik/ica predstojnika – 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje rada na računalu,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine i
 • položen državni stručni ispit.2) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – ZAGREB, SJEDIŠTE

 Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove, 3 izvršitelj/ica

 Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.3) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – Ispostava Vrbovec

     Daktilograf/daktilografkinja - 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • SSS upravne, birotehničke, ekonomske struke ili gimnazija,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.4) SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU – Ispostava Ivanić Grad

     Upravni/a savjetnik/ica za Građanska stanja, 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen posebni dio stručnog ispita za obavljanje upravnih poslova osobnih stanja građana i
 • položen državni stručni ispit.


5) SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU – Ispostava Jastrebarsko

     Samostalni/a upravni/a referent/ica za Građanska stanja, 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
 • najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen posebni dio stručnog ispita za obavljanje upravnih poslova osobnih stanja građana i
 • položen državni stručni ispit.


6) ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU – Ispostava Dugo Selo

     Voditelj/ica odsjeka - 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje tri godine,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen posebni dio stručnog ispita za obavljanje upravnih poslova osobnih stanja građana i
 • položen državni stručni ispit.


7) ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU – Ispostava Velika Gorica

     Matičar/ka - 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen posebni dio stručnog ispita za obavljanje poslova matičara i
 • položen državni stručni ispit.


8) SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO – Ispostava Vrbovec

     Upravni/a savjetnik/ica za gospodarstvo - 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke,
 • najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


9) ODSJEK ZA GOSPODARSTVO – Ispostava Zaprešić

     Viši/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo - 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne ili ekonomske struke u trajanju od najmanje tri godine,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


10) SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – Ispostava Sveti Ivan Zelina

     Upravni/a referent/ica za rad, zdravstvo i socijalnu skrb - 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


11) ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – Ispostava Dugo Selo

Samostalni/a upravni/a referent/ica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, socijalne ili ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


12) SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE – Ispostava Samobor

     Administrativni/a referent/ica za poslove pismohrane - 1 izvršitelj/ica

     Stručni uvjeti:

 • SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama i
 • položen državni stručni ispit.


13) SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE – Ispostava Zaprešić

  Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane - 1 izvršitelj/ica

  Stručni uvjeti:

 • SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti djelatnika u pismohranama i
 • položen državni stručni ispit.


Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici/e se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit i položeni posebni dio stručnog ispita za obavljanje određenih poslova, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita i posebnog dijela stručnog ispita za obavljanje poslova matičara i položen posebni dio stručnog ispita za obavljanje upravnih poslova osobnih stanja građana u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslik svjedožbe o maturi za radno mjesto pod točkom 3), 7), 10), 12) i 13) natječaja, preslik diplome za radna mjesta pod točkama 1), 2), 4), 5), 8) i 11) natječaja, odnosno preslik diplome/potvrde za radna mjesta pod točkama 6) i 9) natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit
 • uvjerenje o položenom dijelu stručnog ispita za obavljanje poslova matičarstva i položen posebni dio stručnog ispita za obavljanje upravnih poslova osobnih stanja građana za radno mjesto pod točkom 4), 5), 6) i 7) natječaja,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidati/kinje koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ice nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje Predstojnik Ureda.

Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji/e ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju). Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/e nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, www.uduzz.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, Predstojnik Ureda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI