JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

   REPUBLIKA HRVATSKA
  URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/15-01/14
URBROJ: 238-06-02/3-15-1
Zagreb, 26. siječanj 2015.        Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07,  27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15), članku 2. Uredbe o raspisivanju i  provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i  53/12) i suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-01/15-01/11, URBROJ: 515-04-01-02/5-15-2  od 19.siječnja 2015. godine, Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji raspisuje JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – ZAGREB, SJEDIŠTE sa mjestom rada u Ispostavi Ivanić Grad

Upravni/a savjetnik/ca za imovinsko-pravne poslove, 1 izvršitelj/ica

          Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit.


 2) SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – Ispostava Zaprešić
 Samostalni/a upravni/a referent/ica za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, 1 izvršitelj/ica
          Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, socijalne ili druge društvene  struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu i
 • položen državni stručni ispit.


3) SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE – Ispostava Jastrebarsko
Daktilograf/daktilografkinja - 1 izvršitelj/ica

 • SSS upravne, birotehničke ili ekonomske struke ili gimnazija,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i
 • položen državni stručni ispit.


4) ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU – Ispostava Samobor
Matičar/ka - 1 izvršitelj/ica

 • SSS upravne ili ekonomske struke ili gimnazija,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen posebni dio stručnog ispita za obavljanje poslova matičara i
 • položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu,  koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o  državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici/e se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit i  položeni posebni dio stručnog ispita za obavljanje poslova matičara, uz obvezu polaganja državnog  stručnog ispita i posebnog dijela stručnog ispita za obavljanje poslova matičara u roku od 6 mjeseci od  isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime,  datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i  naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili  domovnice),
 • preslik svjedožbe o maturi za radno mjesto pod točkom 3) i 4) natječaja odnosno preslik  diplome za radna mjesta pod točkama 1) i 2) natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima  i dr.
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit
 • uvjerenje o položenom dijelu stručnog ispita za obavljanje poslova matičara za radno mjesto  pod točkom 4) natječaja.
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (koje nije  starije od 6 mjeseci)


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidati/kinje koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino mjesto podnijeti  posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji,  Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, 10000 Zagreb.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog  natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu mu/joj se dostavlja  pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to  pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35.  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne  novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13  i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92,  77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i  152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02,  47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u  odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o  pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj  174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz  prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o  priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz
da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) uz  prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom  statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22.  Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i  93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati  svoj status pripadnika/ice nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u  državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje Predstojnik Ureda.  Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji/e ispunjavaju formalne  uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i  razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske  i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/e nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se  ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja  testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web stranici Ureda  državne uprave u Zagrebačkoj županiji, www.uduzz.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u  državnu službu izabranog kandidata/kinje.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako  prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, Predstojnik Ureda će obustaviti postupak po  ovom natječaju.

URED DRŽAVNE UPRAVE U

ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI