IZMJENE PLANA PRIJAMA osoba na stručno osposobljavanje