ISPRAVAK POZIVA ZA TESTIRANJE

              
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
       URED DRŽAVNE UPRAVE
     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 238-06-02/4-17-74
Zagreb, 20. ožujka 2017.


    Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15) upućujemoI S P R A V A K
P O Z I V A   Z A   T E S T I R A N J E


    Obavještavamo kandidate/kinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  "Narodnim novinama" broj 17/17 dana 24. veljače 2017. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službeničko mjesto:

Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Zaprešić
Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica,


da će sa kandidatima/kinjama koji/e zadovoljili/e na pismenom testiranju biti održan  razgovor (intervju) o kojem će biti obaviješteni na dan održavanja pismenog testiranja.
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA