JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. Služba za imovinsko-pravne poslove – Zagreb, sjedište – 1 izvršitelj/ica
    Samostalni/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove
 
2. Služba za zajedničke poslove,
    Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove – Zagreb, sjedište - 1 izvršitelj/ica
    Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica
 
3. Služba za zajedničke poslove,
    Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove – Zagreb, sjedište - 1 izvršitelj/ica
    Viši/a informatički/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
 
4. Služba za zajedničke poslove - Ispostava Dugo Selo
    Administrativni/a referent/ica za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica
 
5. Služba za gospodarstvo
    Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Dugo Selo
    Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo– 1 izvršitelj/ica
 
 

Razvijena aplikacija koja ubrzava postupak podnošenja zahtjeva vezanog uz minimalno tehničke uvjete koji se odnose na prodajne objekte

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta omogućilo je poslovnim subjektima podnošenje zahtjeva, njegovu obradu i izdavanje rješenja putem e procedure. Putem ove aplikacije može se uputiti zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. Aplikacija Vas vodi kroz cijeli postupak popunjavanja obrasca i prilaganje potrebne dokumentacije na jednostavan i efikasan način.

Objava rješenja o prijmu u državnu službu

Objava rješenja o prijmu u državnu službu po provedenom postupku javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama” broj 86/2018, od 26. rujna 2018. godine.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Na temelju članka 64. stavka 1. točke 4. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11), a sukladno članku 193. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne novine" broj 84/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/18-01/251, URBROJ: 515-03-01-01/5-18-2 od 12. studenog 2018. godine, Predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi Pravilnik o unutranjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji koji stupa na snagu dana 16. studenog 2018. godine

RJEŠENJE o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Zagrebačke županije

Ovim rješenjem dopunjuje se Rješenje o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Zagrebačke županije (KLASA: 035-02/04-01/1, URBROJ: 238-01-04-1 od 02. prosinca 2004. godine), novim subjektom koji ima javne ovlasti i pripadajućom brojčanom oznakom, te glasi:

 

O D L U K A o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji

Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji po raspisanom Javnom natječaju KLASA: 112-02/18-01/01, URBROJ: 238-06-02/3-18-1 od 26. rujna 2018. godine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na slijedeće radno mjesto:
1. Služba za imovinsko-pravne poslove – Zagreb, sjedište – 1 izvršitelj/ica
- Upravni/a savjetnik/ica za imovinsko-pravne poslove

Pages

Subscribe to Front page feed